Mastodon

Regulamin konkursu “It’s only rock and roll, but we like it”

0
Dodane: 14 lat temu

Poniżej znajdziecie regulamin konkursu, który odbywa się w trakcie imprezy It’s only rock and roll, but we like it”.

1. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions – Dominik Łada z siedzibą w Warszawie.

Konkurs “It’s only rock and roll, but we like it” prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się od 9 września 2009 r.

Konkurs jest prowadzony na stronie www magazynu w trakcie trwania konferencji “It’s only rock and roll, but we like it”.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować warunki regulaminu.

3. ZASADY

Konkurs polega na wysłaniu poprawnych odpowiedzi na zadane podczas transmisji pytania na adres konkurs@mojejabluszko.pl

Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować niniejszy regulamin oraz podać swoje dane kontaktowe.

Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych informacji nie wezmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz:

wysyłanie odpowiedzi tylko podczas trwania imprezy “It’s only rock and roll, but we like it”/

• ogłoszenie wyników również na łamach wrześniowego numeru Mojego Jabłuszka – MJ9/09 oraz na stronie www magazynu 10.09.2009

4. NAGRODY

W konkursie zostaną przyznane zwycięzcom, którzy poprawnie odpowiedzą na pytania, następujące nagrody ufundowane przez iSource:

1 egzemplarz pokrowca Macally Bella

1 egzemplarz zestawy zasilającego Macally USBPower

Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organizatora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach oraz badań ankietowych organizowanych przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tych danych na stronach internetowych Mojego Jabłuszka i wewnątrz magazynu, w przypadku gdy uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

Dominik Łada

MacUser od 2001 roku, rowery, fotografia i dobra kuchnia. Redaktor naczelny iMagazine - @dominiklada

Zapraszamy do dalszej dyskusji na Mastodonie lub Twitterze .