Konkurs „Relacja w Applecaffe – nowe iPady”

Regulamin Konkursu „Relacja w Applecaffe – nowe iPady”

1. Organizatorem niniejszego konkursu (dalej „Konkurs”) jest firma Mac Solutions – Dominik Łada z siedzibą w Warszawie, ul. Zgoda 9/14, (dalej jako „Organizator”).

2. Fundatorem nagrody głównej jest Mac Solutions – Dominik Łada.

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnia oraz posiadająca adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Konkurs odbywa się dnia 22.10.2013.

7. Konkurs prowadzony jest w trakcie relacji z prezentacji Apple w dniu 22.10.2013 dla obecnych w restauracji Applecaffe. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy obecny w trakcie prezentacji w Applecaffe. W konkursie nie mogą brać udziału redaktorzy iMagazine oraz Android Magazine.

8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

9. Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć mailowo na pytanie, które pojawi się w trakcie prezentacji w Applecaffe. Pierwsza osoba, która nadeśle poprawną odpowiedź będzie musiała odpowiedzieć na dodatkowe dwa pytania. W wypadku błędnej odpowiedzi wybieramy kolejną osobę, która nadeśle poprawą odpowiedź na pierwsze pytanie mailowe i jej zostaną zadane dwa pytania dodatkowe. Poprawną odpowiedź na pierwsze pytanie konkursowe, należy wysłać mailowo na adres: konkurs_applecaffe1@imagazine.pl. Mail MUSI być zatytułowany Konkurs „Relacja w Applecaffe – nowe iPady. Wraz z odpowiedziami na pytania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik przesyła zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, stosownie do postanowień pkt. 20 Regulaminu. O zwycięstwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Wygrywa pierwsze poprawne zgłoszenie, które pojawi się na naszej skrzynce mailowej – nie mamy wpływu na serwery poczty wychodzącej uczestników konkursu.

10. Laureata Konkursu, spośród osób spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie, zatwierdzi jury Konkursu w składzie: Dominik Łada Redaktor Naczelny iMagazine, Wojciech Pietrusiewicz. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie. Laureat zostanie ogłoszony 22.10.2013 po zakończeniu prezentacji.

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w tym w szczególności do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyny. O takiej zmianie Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestników Konkursu, zamieszczając informację na stronie www.imagazine.pl . Nadto, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn po stronie Organizatora lub podmiotów współpracujących z Organizatorem dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, Organizator może przedłużyć termin na wydanie nagród uczestnikom Konkursu.

12. Organizator zastrzega, że wszelkie próby wykorzystania fałszywych danych w procesie rejestracji lub w Konkursie będą karane przez Organizatora dyskwalifikacją z konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy laureatów konkursu lub zorganizowania dogrywki, której zasady zostaną podane wraz z jej ewentualnym ogłoszeniem.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody w przypadku stwierdzenia, iż Regulamin został naruszony. Uprawnienie niniejsze przysługuje Organizatorowi w odniesieniu do wszystkich Uczestników Konkursu.

14. Pierwszą nagrodą, przeznaczoną dla osoby, która poprawnie odpowie na wszystkie trzy pytania, jest iPad mini 16GB WiFi w kolorze czarnym.

15. Po zakończeniu Konkursu zwycięzca przekaże Organizatorowi dane niezbędne do rozliczenia Nagrody.

16. Nagroda będzie wręczona zwycięzcy osobiście na zakończenie imprezy.

17. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz do nie wyłonienia zwycięzcy. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

19. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

20. Przesyłając do Organizatora odpowiedź konkursową, zgodnie z postanowieniami pkt. 9 Regulaminu, każdy z Uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach prawidłowego prowadzenia i rozliczenia Konkursu, w tym przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Mac Solutions – Dominik Łada z siedzibą w Warszawie, ul. Zgoda 9/14

21. W przypadku naruszenia Regulaminu, Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

22. Wszelkie reklamacje związane z niniejszym Konkursem winny być zgłaszane na piśmie. Wszystkie reklamacje podlegają rozpatrzeniu przez Organizatora Konkursu.

23. Organizator, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

24. Niniejszy Regulamin będzie dostępny do wglądu na stronie www.imagazine.pl