Regulamin Konkursu Bang&Olufsen

Regulamin Konkursu „Bang&Olufsen

1. Organizatorem niniejszego konkursu (dalej „Konkurs”) jest firma Soundwave Sp. z o.o. generalny przedstawiciel Bang&Olufsen w Polsce

2. Fundatorem nagród jest firma Soundwave Sp. z o.o. generalny przedstawiciel Bang&Olufsen w Polsce

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnia oraz posiadająca adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Konkurs odbywa się do dnia 13.03.2014.

7. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy czytelnik pisma i strony www iMagazine. W konkursie nie mogą brać udziału redaktorzy iMagazine oraz Android Magazine.

8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

9. Aby wziąć udział w Konkursie należy w aktualnym numerze iMagazine (iMagazine 3/2014) odnaleźć podpowiedź dotyczącą konkursu i następnie odpowiedzieć na pytanie umieszczone na Fanpage Bang&Olufesen. Odpowiedź należy wysałać na mail konkurs@imagazine.pl. Zwycięzców poinformujemy za pomocą wiadomości z Fanpage Bang&Olufesen. Mail MUSI być zatytułowany Konkurs „Bang&Olufsen”. Wraz z odpowiedzią, Uczestnik przesyła zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, stosownie do postanowień pkt. 20 Regulaminu. O zwycięstwie w konkursie decyduje jury. Laureatów Konkursu, spośród osób spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie, zatwierdzi jury Konkursu w składzie: Krzysztof Grochowski (Soundwave Sp. z o.o.), Dominik Łada (Redaktor Naczelny iMagazine) oraz Norbert Cała (z-ca Redaktora Naczelnego iMagazine). Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie. Laureaci zostaną ogłoszeni do 14.03.2014 na stronie www.imagazine.pl

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w tym w szczególności do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyny. O takiej zmianie Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestników Konkursu, zamieszczając informację na stronie www.imagazine.pl . Nadto, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn po stronie Organizatora lub podmiotów współpracujących z Organizatorem dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, Organizator może przedłużyć termin na wydanie nagród uczestnikom Konkursu.

11. Organizator zastrzega, że wszelkie próby wykorzystania fałszywych danych w procesie rejestracji lub w Konkursie będą karane przez Organizatora dyskwalifikacją z konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy laureatów konkursu lub zorganizowania dogrywki, której zasady zostaną podane wraz z jej ewentualnym ogłoszeniem.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody w przypadku stwierdzenia, iż Regulamin został naruszony. Uprawnienie niniejsze przysługuje Organizatorowi w odniesieniu do wszystkich Uczestników Konkursu.

13. Nagrodami w konkursie są: dla pierwszej osoby która odpowie prawidłowo – słuchawki Bang&Olufsen B&O Play H3; druga i trzecia osoba – słuchawki Bang&Olufsen A8; czwarta, piąta, szósta osoba – album o firmie Bang&Olufsen; kolejne cztery osoby – specjalną edycję muzyki z Les Miserables na BluRay i pokrowiec Bang&Olufsen na iPhone 5/5S.

14. Po zakończeniu Konkursu zwycięzca otrzyma od Organizatora wiadomość za pośrednictwem Fanpage Bang&Olufesen.

15. Nagroda będzie doręczona zwycięzcy przesyłką pocztową, wysłaną w ciągu 60 dni od dnia wyboru zwycięzcy w sposób wskazany w pkt. 11 Regulaminu, na koszt Organizatora Konkursu, na adres podany przez zwycięzcę.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty lub firmy kurierskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:

  1. podania danych adresowych po upływie wyznaczonego terminu;
  2. niepodania danych adresowych po upływie wyznaczonego terminu;
  3. podania błędnych, niepełnych danych adresowych;
  4. zmiany danych adresowych, o których Organizator nie został należycie poinformowany;

17. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz do nie wyłonienia zwycięzcy. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

19. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

20. Przesyłając do Organizatora odpowiedź konkursową, zgodnie z postanowieniami pkt. 9 Regulaminu, każdy z Uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach prawidłowego prowadzenia i rozliczenia Konkursu, w tym przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Mac Solutions – Dominik Łada z siedzibą w Warszawie, ul. Zgoda 9/14

21. W przypadku naruszenia Regulaminu, Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

22. Wszelkie reklamacje związane z niniejszym Konkursem winny być zgłaszane na piśmie. Wszystkie reklamacje podlegają rozpatrzeniu przez Organizatora Konkursu.

23. Organizator, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

24. Niniejszy Regulamin będzie dostępny do wglądu na stronie www.imagazine.pl