iMagazine

Regulamin konkursu SmallWorks

Regulamin konkursu SmallWorks:

1. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions – Dominik Łada z siedzibą w Warszawie.

Konkurs “SmallWorks” prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do dnia 29 maja 2011 r.

Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych Organizatora.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować warunki regulaminu.

3. ZASADY

Konkurs polega na rozlosowaniu 3 obudów dla iPhone 4 firmy SmallWorks, ufundowanych przez sklep L-Store, wśród osób, które nadeślą e-mailem zatytułowanym “SmallWorks„, poprawną odpowiedź na pytanie, na adres konkurs@imagazine.pl.

Pytania konkursowe:

1. W którym roku powstała firma LEGO?
2. Pod jakim adresem www można znaleźć obudowy SmallWorks w sklepie l-store.eu ?
3. Jakim terminem określa się dorosłych fanów/miłośników LEGO?

 

Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować niniejszy regulamin oraz podać swoje dane kontaktowe. W emailu koniecznie zamieść informację:

„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu ‚SmallWork oraz akceptuję jego warunki i postanowienia.”.

Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych informacji nie wezmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz:

  • nadsyłanie odpowiedzi: do końca niedzieli 29.05.2011 r.
  • zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową
  • ogłoszenie wyników: na naszej stronie www.imagazine.pl w poniedziałek 30.05.2011 r.

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody ufundowane przez sklep L-Store:

  • 3 obudowy dla iPhone 4 firmy SmallWorks

Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organizatora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach oraz badań ankietowych organizowanych przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tych danych na stronach internetowych iMagazine.pl i wewnątrz magazynu, w przypadku gdy uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.