REGULAMIN KONKURSU Wacom

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Mac Solutions jest organizatorem konkursu, a fundatorem nagród jest firma Wacom.
 2. Konkurs promowany jest na stronie www.imagazine.pl oraz profilu magazynu iMagazine na Facebooku.
 3. Mac Solutions oświadcza, że jest wydawcą portalu iMagazine.pl i przysługują mu wszelkie prawa do tego portalu.
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.12.2013 roku  i trwał będzie do 24.12.2013 roku. Konkurs rozgrywany jest na imagazine.pl
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi  w dniu 24.12.2013 roku na imagazine.pl. Informacja o wynikach pojawi się też na Facebooku.

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia może wziąć udział w Konkursie tylko i wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych. Przedstawiciele ustawowi małoletnich uczestników składają w ich imieniu wszelkie oświadczenia woli.
 2. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w Konkursie jest:

– posiadanie konta użytkownika umożliwiającego komentowanie na stronie imagazine.pl

 1. W konkursie uczestniczy się poprzez zamieszczenie komentarza pod artykułem dotyczącym konkursu na stronie imagazine.pl, w którym opisze się swój wymarzony prezent gwiazdkowy.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Mac Solutions lub członkowie najbliższej rodziny tych pracowników (wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci (w linii bocznej do drugiego stopnia) oraz małżonkowie.
 3. Mac Solutions  ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie, (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął  informacje o działaniach sprzecznych z Regulaminem, po uprzednim zwróceniu się do uczestnika o wyjaśnienia.

§ 4 Nagrody

1. Organizator razem z fundatorem rozdzieli nagrody wśród uczestników Konkursu, którzy wykonają pracę konkursową spełniającą warunki regulaminu. Nagrody główne otrzymają autorzy sześciu najciekawszych wpisów.

Nagrody główne w konkursie stanowią:

– za zajęcie I miejsca – rysik dla iPada rozpoznający poziom nacisku Intuos Creative Stylus o wartości 420 złotych brutto

– za zajęcie miejsc II – VI – rysiki do ekranów dotykowych Bamboo Stylus solo o wartości 84 złote brutto.

2. Organizator razem z fundatorem wyłączają możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród.

§ 5 Deklaracje

1.         Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2.         Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 1. Organizator informuje Uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania o Konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ujawnienie danych osobowych Uczestnika. Dane osobowe Uczestnika zostaną ujawnione wyłącznie w celu informowania o przebiegu Konkursu, a w szczególności o przyznaniu i przekazaniu Uczestnikowi nagrody.

§ 6 Przyznawanie nagród

1. Organizator wyłoni laureatów  i ogłosi wyniki Konkursu w dniu 24.12.2013 roku, a następnie zawiadomi ich również listownie drogą e-mail, wysyłając informację pod adres e-mail podany przy rejestrowaniu się – o zdobyciu nagrody.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy laureatów na stronie internetowej www.imagazine.pl

§ 7 Postępowanie w sprawie wręczania nagród

1. Nagrody zostaną wysłane do laureatów w ciągu 2 tygodni od momentu zawiadomienia danego uczestnika o zdobyciu przez niego nagrody.

§ 8 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora w terminie 45 dni od daty ogłoszenia wyników.

2. Wszelkie reklamacje winny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę, login i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Uczestnicy pozostają dla Organizatora anonimowi przez cały czas trwania Konkursu i są identyfikowani wyłącznie na podstawie Nicku, za pomocą którego brali udział w konkursie.

5. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego.

6. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

8. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne. Uczestnikowi, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem Komisji Reklamacyjnej przysługuję powództwo do sądu powszechnego.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie imagazine.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 3. Prawo do nagrody, której wartość przekracza kwotę 760,00 zł brutto, może być realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu uzyskania nagrody, w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia Organizatorowi Konkursu kwoty należnego podatku, w terminie 14 dni od daty przyznania nagrody i poinformowania go o przyznaniu nagrody drogą pocztową, telefonicznie lub e-mailem. Zwycięzca zostanie powiadomiony przez Organizatora o zasadach zapłaty podatku dochodowego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

 

ORGANIZATOR