Mastodon

Regulamin Konkursu „Wakacje z Seagate 2012”

Regulamin Konkursu „Wakacje z Seagate 2012”

1.      Organizatorem niniejszego konkursu (dalej „Konkurs”) jest firma East Side Consulting GmbH z siedzibą w Warszawie, ul. Nałęczowska 62/56, (dalej jako „Organizator”) reprezentująca firmę Seagate Technology.

2.      Fundatorem nagrody głównej jest Seagate Technology.

3.      Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.

4.      Udział w Konkursie jest dobrowolny.

5.      Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6.      Konkurs odbywa się w dniu 2.08.2012.

7.      Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy czytelnik pisma i strony www iMagazine.

8.      Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

9.     Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na 5 pytań, które będą pojawiać się w ciągu dnia na stronie iMagazine. Poprawna odpowiedź na wszystkie pytania, będzie składała się na hasło, które należy wysłać 2.08.2012r., mailowo na adres: konkurs@imagazine.pl. Mail MUSI być zatytułowany Konkurs „Wakacje z Seagate 2012”. Wraz z treścią hasła, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Uczestnik przesyła zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, stosownie do postanowień pkt. 21 Regulaminu. O zwycięstwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwsze trzy poprawne zgłoszenia wygrywają.

10.   Laureatów Konkursu, spośród osób spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie, zatwierdzi jury Konkursu w składzie: Dominik Łada  Redaktor Naczelny iMagazine, i Katarzyna Nazarewicz, Senior Account Manager w East Side Consulting GmbH. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

11.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w tym w szczególności do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyny. O takiej zmianie Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestników Konkursu, zamieszczając informację na stronie www.imagazine.pl . Nadto, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn po stronie Organizatora lub podmiotów współpracujących z Organizatorem dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, Organizator może przedłużyć termin na wydanie nagród uczestnikom Konkursu.

12. Organizator zastrzega, że wszelkie próby wykorzystania fałszywych danych w procesie rejestracji lub w Konkursie będą karane przez Organizatora dyskwalifikacją z konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy laureatów konkursu lub zorganizowania dogrywki, której zasady zostaną podane wraz z jej ewentualnym ogłoszeniem.

13.  Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody w przypadku stwierdzenia, iż Regulamin został naruszony. Uprawnienie niniejsze przysługuje Organizatorowi w odniesieniu do wszystkich Uczestników Konkursu.

14.   Pierwszą nagrodą, przeznaczoną dla osoby, która jako pierwsza przyśle poprawną odpowiedź w konkursie będzie dysk Seagate Backup Plus 1TB w kolorze czarnym. Drugie w kolejności zgłoszenie otrzyma dysk Seagate Backup Plus 500GB w kolorze srebrnym. Trzecie w kolejności zgłoszenie otrzyma dysk Seagate Backup Plus 500GB w kolorze niebieskim.

15.   Po zakończeniu Konkursu zwycięzca otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail, z prośbą o kontakt z Organizatorem w celu podania danych niezbędnych do przesłania mu Nagrody. Wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres, z którego wpłynie zgłoszenie konkursowe.

16.   Nagroda będzie doręczona zwycięzcy przesyłką kurierską, wysłaną w ciągu 60 dni od dnia wyboru zwycięzcy w sposób wskazany w pkt. 11 Regulaminu, na koszt Organizatora Konkursu, na adres podany przez zwycięzcę.

17.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty lub firmy kurierskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:

a) podania danych adresowych po upływie wyznaczonego terminu;

b) niepodania danych adresowych po upływie wyznaczonego terminu;

c) podania błędnych, niepełnych danych adresowych;

d) zmiany danych adresowych, o których Organizator nie został należycie poinformowany;

18.   Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

19.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz do nie wyłonienia zwycięzcy. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

20.   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

21.  Przesyłając do Organizatora odpowiedź konkursową, zgodnie z postanowieniami pkt. 9 Regulaminu, każdy z Uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach prawidłowego prowadzenia i rozliczenia Konkursu, w tym przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest East Side Consulting GmbH z siedzibą w Warszawie, ul. Nałęczowska 62/56

22.   W przypadku naruszenia Regulaminu, Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

23.   Wszelkie reklamacje związane z niniejszym Konkursem winny być zgłaszane na piśmie. Wszystkie reklamacje podlegają rozpatrzeniu przez Organizatora Konkursu.

24.   Organizator, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

25.   Niniejszy Regulamin będzie dostępny do wglądu na stronie www.imagazine.pl